The aim of marketing is to get and keep a customer. ~ Peter Drucker

 

I naš pristup marketingu, jasno je, ima isti pristup. SWOT analiza, misija, vizija, ciljevi, marketing miks , marketing strategije, planovi i aktivnosti sa ciljem privlačenja i očuvanja kupaca

Upravljanje marketing miksom, kao ključnom aktivnošću marketinga u cilju ostvarenja konkurentske prednosti, podrazumeva odgovarajuću kombinaciju četiri instrumenta  marketinga – proizvod, cena, promocija i distribucija.

Naši ciljni potrošači su starosti od 15 do 115. To su pre svega ljubitelji društvenih (board) igara koji će lako i  sigurno otkriti njenu kompleksnost i takmičarski i zabavni karakter. Takmičarski duh će zahtevati stvaranje strategija kako zaraditi što više  kroz 36 od 48 igara karticama o ugostiteljskim objektima, koju robu prodavati i po kojim cenama, koju robu kupovati. A sve to kroz četiri različite rasopodele robe po kojima  se igra može igrati (svaki igrač ima jednake količine svih artikala, svaki igrač ima svu količinu različitih artikala od drugih igrača, po dva igrača raspolažu po polovinom količine jednog artikla, i svaki igrač raspolaže skroz različitim količinama pojedinih artikala, oni se dele na četiri dela kao u karatama).

To su zatim učenici završnih razreda osnovnih škola, kao i učenici drugih srednjih škola koji po školskim programima ne uče ništa ili skoro ništa o ekonomiji, koja ima, pre svega, najveći uticaj i značaj na svakodnevni život svakog čoveka, a onda je to i kompleksna nauka koja proučava taj uticaj sa različitih, raznoraznih aspekata, pogleda, stanovišta.