Prodajna cena našeg proizvoda je 3.999 dinara, cena koštanja je 2.999 dinara i čine je troškovi materijala (1.999 dinara) i troškovi izrade (300 dinara) (zarada onog ko sklapa proizvod) i troškovi prodaje (700 dinara) (zarada onog ko proda proizvod). 1.000 dinara je dobit po jedinici proizvoda, koja će biti investirana u nabavku opreme, (kolor štampača i drugih stvari) koja će sniziti troškove materijala po jedinici propizvoda. Dakle, cenu koštanja čine samo varijabilni troškovi

Cena je bez PDV-a, koji će, jasno je, povećati cenu za 20%, prilikom izlaska proizvoda na realno tržište. Nažalost, prepreka za to u okviru programa Učenička kompanija ostaje i dalje, a to je neregulisano zakonsko rešenje za fun kcionisanje učeničkih kompanija na realnom tržištu. Član učeničke kompanije naše škole je pitanje u vezi sa tim postavio Predsedniku vlade još 2015. godine na susretu sa njim, prilikom proslave Dana nezavisnosti u amerikoj ambasadi u Beogradu.

Jasno je, da ne želimo da se upoređujemo sa najpopularnijom društvenom  igrom na svetu, samo ćemo reći da je njena cena od 3 do 5 hiljada, bez PDV.